Bemiddelaar

Kunstprojecten die geworteld zijn in het collectieve geheugen of in het bewustzijn van de locatie zeggen iets over die plek, wat mensen raakt, ontroert of inspireert en dat is de essentie van kunst.
Art projects that are rooted in the collective memory or in the consciousness of the location say something about that place, what touches, moves or inspires people and that is the essence of art.

Behalve als uitvoerend kunstenaar werk ik in opdrachtsituaties ook als curator en/of adviseur waarbij een visie op kunst in de openbare ruimte omgezet wordt in adviezen t.a.v. beleid en/of een masterplan en een realisatie hiervan. De laatste jaren is er meer nadruk komen te liggen op de rol van beeldend kunstenaar als curator/projectleider t.a.v. het ontwikkelen van creatieve concepten van kunstprojecten en begeleiden van A tot Z met participatie van alle mogelijke betrokkenen. Hiervoor is een hoge mate van organisatievermogen en sociale vaardigheden nodig. Dit en ervaring vanuit eigen beeldende projecten en opdrachten in publieke ruimte kan ik inzetten om projecten succesvol tot een artistiek eindbeeld te vormen.

Een aantal projecten zijn ook te vinden op de website van DHAPS; http://dhaps.org/author/art-concepts/

In addition to being a performing artist, I also work in commission situations as a curator and/or advisor, converting a vision on art in public space into advice regarding policy and/or a master plan and its realization. In recent years, more emphasis has been placed on the role of the visual artist as a curator/project leader with regard to developing creative concepts for art projects and guiding from A to Z with the participation of all possible stakeholders. This requires a high degree of organizational and social skills. I can use this and experience from my own visual projects and assignments in public space to successfully form projects into an artistic final image.

A number of projects can also be found on the DHAPS website; http://dhaps.org/author/art-concepts/